Postup realizácie

Postup pri realizácii zákazky spoločnosťou VVINGS Košice

  • Oslovíme Vás alebo nás oslovíte Vy.
  • Poradíme Vám a spoločne vytvoríme návrh realizácie diela.
  • Odovzdáte nám projektovú dokumentáciu, prípadne sa dohodne tvaromiestna obhliadka, ktorú vykonajú naši pracovníci.
  • Vieme zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie ak ju nemáte spracovanú.
  • Spracujeme podrobný položkovitý rozpočet programom ODIS, ktorý oceňuje jednotlivé položky zákazky.
  • Stavebný softvér ODIS je priebežne aktualizovaný a preto sú ceny prác a meteriálov vždy aktuálne.
  • Následne odovzdáme cenovú ponuku investorovi a vysvetlíme jednotlivé položky rozpočtu prípadne môžeme predložiť aj návrh Zmluvy o dielo k pripomienkovaniu.
  • Po dohodnutí podmienok a špecifikácii zmien dôjde k úprave ponuky a po vzájomnej dohode môže dôjsť k uzavretiu riadnej Zmluvy o dielo. Potom nasleduje predanie staveniska čo bude zapísané do stavebného denníka, ktorý je vedený našou spoločnosťou pri každej zákazke.
  • Ku každej zákazke je pridelený zodpovedný pracovník - stavbyvedúci a odborný manažér zákazky, ktorí budú s investorom spolupracovať v priebehu celej akcie a ktorí ju spolu s investorom privedú do úspešného konca.
  • Po dokončení diela (zákazky) a riadnom odovzdaní a prevzatí diela (zákazky) začína plynúť záručná doba, ktorá je dohodnutá v Zmluve o dielo.